Vyhodnotenie VO : kurz prvej pomoci

Verejné obstarávanie - vyhodnotenie

Vyhodnotenie verejného obstarávania pre zakázku : Vyškolenie osôb v akreditovanom kurze prvej pomociObjednávka na zakázku: Vyškolenie osôb v akreditovanom kurze prvej pomoci
Celý článok

verejne obstaravanie

logoBanskobystrická Horská služba 1999

IČO: 35989416

sídlo: Cesta na štadión 32, 974 01 Banská Bystrica

korešpondenčná adresa: Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. sp.: 1/2016                                             Banská Bystrica, dňa 29.2.2016

Výzva na predkladanie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona 25/2007 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO")

Základné informácie

1.    Predmet zákazky:

Vyškolenie osôb v akreditovanom kurze prvej pomoci

2.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Banskobystrická Horská služba 1999

sídlo: Cesta na štadión 32, 974 01 Banská Bystrica

korešpondenčná adresa: Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 35989416

3.    Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba: Jozef Hiadlovský

Kontaktné miesto: Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica

Mobil: +421 904 114 050

Email: hspolana@gmail.com

Označenie predmetu správy: kurz prvej pomoci

4.    Typ verejného obstarávateľa:

Podľa §7 ods.1. ZoVO

5.    Zdroj finančných prostriedkov:

Poskytnutá dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95% na financovanie podpory odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa §2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z. z.

6.    Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je školenie 50 osôb na poskytovanie prvej pomoci v akreditovanom kurze prvej pomoci. Kurz bude v trvaní 16 hodín, z čoho minimálne 5 hodín praktických cvičení bude realizovaných v horskom teréne. Vzhľadom na dĺžku školenia je predmetom zákazky aj ubytovanie počas kurzu, ktoré by malo byť v čo najbližšej vzdialenosti od realizácie kurzu a horského terénu. Kurz je potrebné zrealizovať do 30. 3. 2016.

CPV - Hlavný slovník

Hlavný predmet:

80561000-4 Zdravotnícke školenia

80560000-7 Zdravotnícke školenia a poskytovanie prvej pomoci

7.    Predpokladaná cena predmetu zákazky

Do 2 500 EUR s DPH

V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s riadnym plnením požadovaného predmetu zákazky.

Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie a v navrhovanej cene.

8.    Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

9.    Lehota na predkladanie ponuky

Lehota na predkladanie ponúk je do: 20.3.2016

10.    Spôsob predloženia ponuky

 Poštou, osobne alebo elektronickou poštou na adresu:

hspolana@gmail.com

11.     Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

a)   Identifikačné údaje uchádzača

b)   Navrhovanú cenu  ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH

c)   Doklad o udelení osvedčenia akreditácie kurzu prvej pomoci

12.    Variantné riešenia

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

13.  Kritérium hodnotenia

Prvým kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena stanovená uchádzačom, ktorou sa rozumie cena ponuky, ktorá je určená v EUR vrátane DPH.     

Druhým kritériom je vzdialenosť ubytovania (v m) od realizácie kurzu v horskom prostredí (horský hotel, horská chata).

14.  Použitie elektronickej aukcie

 Nie.

15.  Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:

Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou ponuky.

Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného

vzorca:

                    najnižšia cena uchádzača

Počet bodov     =        ––––––––––––––––––––––––––   x   100

             cena hodnoteného uchádzača

                                                   (výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).

Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najmenšou vzdialenosťou ubytovania (v m) od realizácie kurzu v horskom prostredí.

Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného

vzorca:

                    najmenšia vzdialenosť ubytovania

Počet bodov     =        ––––––––––––––––––––––––––   x   100

             vzdialenosť ubytovania uchádzača

                                                   (výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet    200 bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov zostupne.

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne.

16.  Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania  vystaví objednávku.

Objednávka nadobudne platnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

17.  Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:

Nie.

18.  Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných  dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným  vo výzve na predkladanie ponúk,

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,

- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.

 

                                                                                                      Jozef Hiadlovský

                                                                                                       Predseda OZ